Εγγραφή αδήλωτων (άρθρα 2 έως και 5)

α. Αίτηση του ενδιαφερομένου.

β. Υπεύθυνη δήλωση, περι μη εγγραφής στο μητρώο αρρένων κ.λπ.

γ. Πιστοποιητικό αδήλωτου , που συντάσσεται από το δήμο ή την κοινότητα, στο μητρώο αρρένων του οποίου πρόκειται να εγγραφεί ο αδήλωτος. Στο πιστοποιητικό επικολλάται, εάν είναι δυνατόν, φωτογραφία του αδήλωτου, κατά μέτωπο, η οποία υπογράφεται, απαραιτήτως, από το δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας και σφραγίζεται με σφραγίδα του δήμου ή της κοινότητας.

δ. Πράξη καθορισμού ηλικίας, που συντάσσεται, κατά περίπτωση είτε από τις Μονάδες κατατάξεως των Ενόπλων Δυνάμεων, είτε από τον αρμόδιο νομάρχη, είτε από τον αρμόδιο Ελληνα έμμισθο πρόξενο.αα. Προκειμένου περί εγγραφής αδήλωτων Ελλήνων κατοίκων εξωτερικού,που έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους, απαιτείται και πιστοποιητικό της οικίας Ελληνικής Προξενικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει, το χρονικό διάστημα της διαμονής τους στο εξωτερικό και εάν είναι δυνατόν, τις πραγματοποιηθείσες στην Ελλάδα αφιξαναχωρήσεις. Το ανωτέρω πιστοποιητικό μαζί με το αντίγραφο της σχετικής απόφασης εγγραφής διαβιβάζεται από τη νομαρχία στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο.

ββ. Σε περίπτωση εγγραφής αδήλωτων που διαμένουν στο εσωτερικό, των οποίων η ηλικία καθορίζεται από τον αρμόδιο νομάρχη κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 1 υποπαράγραφος β του ν. 2119/1993, η πράξη καθορισμού ηλικίας από το νομάρχη δεν πρέπει να είναι ξεχωριστή αλλά να είναι ενσωματωμένη στη σχετική απόφαση περί εγγραφής.

γγ. Ο καθορισμός του έτους γεννήσεως του αδήλωτου από το νομάρχη ή τον Ελληνα έμμισθο πρόξενο, ενεργείται κατά περίπτωση, με βάση τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 του ως άνω νόμου, κατά σειρά προτεραιότητας, στοιχεία, δηλαδή: Πιστοποιητικό του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου (τύπου Α'). Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας του δήμου ή της κοινότητας στο μητρώο αρρένων του οποίου ήτο εγγεγραμμένος ο αδήλωτος και διαγράφτηκε. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως, που έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα ημέρες από της γεννήσεως Κάθε άλλο επίσημο στοιχείο, που ν' αποδεικνύει το έτος γεννήσεως. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να επισυνάπτονται στην οικεία πράξη καθορισμού της ηλικίας.

δδ. Σαν επίσημο στοιχείο για τον καθορισμό της ηλικίας του αδήλωτου, για το οποίο διαλαμβάνει η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του ως άνω νόμου, δύναται να ληφθεί: Βεβαίωση εφημερίου από τα τηρούμενα βιβλία "βαπτίσεων" της Εκκλησίας, ή όμοια του οικείου θρησκευτικού λειτουργού Τεμένους ή Συναγωγής, από τα τηρούμενα βιβλία "γεννήσεων" από την οποία να προκύπτει η ακριβής χρονολογία και ημερομηνία γεννήσεως. Βεβαίωση διευθυντή σχολείου, από τα τηρούμενα στο σχολείο μαθητολόγια, περί της ηλικίας και του έτους φοίτησης στο σχολείο. Διαβατήριο κ.λπ.

εε. Η αίτηση εγγραφής ως και η υπεύθυνη δήλωση, πρέπει να υπογράφονται προκειμένου για ανήλικο από πρόσωπο που ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία και όχι από τον ανήλικο. Όταν ο ασκών τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία είναι αγράμματος, τότε η σχετική αίτηση υπογράφεται από δύο ενήλικες μάρτυρες. Τούτο ισχύει και για κάθε περίπτωση όπου απαιτείται υπογραφή από αγράμματους.

στστ. Στην αυτεπάγγελτη εγγραφή αδήλωτου δεν απαιτούνται τα αναφερόμενα στις υποπαραγράφους α και β της παρούσας παραγράφου δικαιολογητικά.

ζζ. Ο δήμος ή η κοινότητα, στο μητρώο αρρένων του οποίου πρόκειται να εγγραφεί ο αδήλωτος, εφόσον πρόκειται για αδήλωτο που δεν γεννήθηκε και ανατράφηκε στην περιφέρειά τους, πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού αδήλωτου, ενεργεί αλληλογραφία με τους δήμους ή τις κοινότητες στο μητρώο αρρένων ή δημοτολόγιο του οποίου βρίσκονται γραμμένοι οι γονείς του αδήλωτου, καθώς επίσης και με τους δήμους ή τις κοινότητες στην περιφέρεια των οποίων διέμενε ο αδήλωτος για να εξακριβώσει, ότι αυτός δεν φέρεται ήδη εγγεγραμμένος με το αυτό η παραπλήσιο έτος γεννήσεως. Οι σχετικές απαντήσεις πρέπει να επισυνάπτονται στο πιστοποιητικό αδήλωτου.

 

Τελ. ενημέρωση 06/05/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)