Το ΚΕΚ

Καλώς Ήρθατε στον ανανεωμένο δικτυακό μας τόπο

Αποστολή μας

Δεν μπορείς να προβλέψεις το μέλλον, μπορείς όμως να το προετοιμάσεις.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την διασφάλιση της επιβίωσης, εξέλιξης και ανάπτυξης ατόμων αλλά και οργανισμών είναι ο σωστός προγραμματισμός και η δια βίου μάθηση. Αποστολή του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΜΑΝΩΛΑ είναι η σωστή διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών επαγγελματικής και τεχνικής κατάρτισης σε άτομα, επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες και οργανισμούς.

Φιλοσοφία μας

Κύριοι άξονες της φιλοσοφίας του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΜΑΝΩΛΑ είναι: Η υπευθυνότητα στη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών και τον προγραμματισμό της εκπαίδευσης που εξυπηρετεί τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες ατόμων και οργανισμών Η ποιότητα στην εκπαίδευση και κατάρτιση Το αμέριστο ενδιαφέρον όλων των εμπλεκομένων συντελεστών για την επαγγελματική αποκατάσταση και εξέλιξη των αποφοίτων Η παροχή στους εκπαιδευόμενους γνώσης και πείρας που θα αποτελέσουν τα κύρια όπλα της επαγγελματικής τους εξέλιξης. Στόχος του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΜΑΝΩΛΑ είναι η εξειδίκευση και επιμόρφωση σε σύγχρονα και δυναμικά επαγγέλματα που εξασφαλίζει την άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και εξέλιξη μέσω της σύνδεσης της δια βίου μάθησης και των αναγκών της οικονομίας και της κοινωνίας.

Η συνεπής και διαρκής επίτευξη του στόχου μας διασφαλίζεται με την προσήλωσή μας στην: Επιλογή έμπειρου διδακτικού προσωπικού με επιστημονικό κύρος, επαγγελματική καταξίωση, μεταδοτικότητα και αφοσίωση στην συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση Παροχή άρτιας, λειτουργικής και τελευταίας τεχνολογίας υλικοτεχνικής υποδομής που υποβοηθά την εκπαιδευτική διαδικασία και διασφαλίζει άνετο και ευχάριστο περιβάλλον.

Συμμετοχή σε πιλοτικά προγράμματα και διερεύνηση και εφαρμογή πρωτοποριακών μεθόδων και τεχνικών εκπαίδευσης. Υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, ευπαθών κοινωνικών ομάδων και εργαζομένων (όπως ΟΑΕΔ, ΛΑΕΚ, Γ” ΚΠΣ) καθώς επίσης και ειδικά σχεδιασμένων ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων Σημαντικό ρόλο στην εκπλήρωση των στόχων μας διαδραματίζουν και οι ευρύτερες δραστηριότητές μας όπως: Εκπόνηση Μελετών και Ερευνών οι οποίες εντάσσονται στο επιχειρησιακό σχέδιο του οργανισμού και διασφαλίζουν την ενίσχυση του πλέγματος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και την συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών αλλά και της τεχνογνωσίας μας (π.χ. αξιολόγηση και εφαρμογή e-learning, e-conferencing, e-class, spectra).

Οργάνωση κοινωνικών και πολιτιστικών γεγονότων όπως διαλέξεις και συναντήσεις για την διάχυση των πληροφοριών και την γνωστοποίηση των εκπαιδευτικών προϊόντων στα πλαίσια των πιλοτικών σχεδίων. Ενημέρωση του κοινού, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και οργανισμών σε θέματα δια βίου εκπαίδευσης, και σύνδεσης της επαγγελματικής κατάρτισης με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.