Άδεια Πολιτικού Γάμου για Αλλοδαπούς Κατοίκους Δήμου Πλατανιά

 

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται χωριστά από το Δήμο της τελευταίας κατοικίας του.

1) Αίτηση (ο Δήμος χορηγεί έντυπα αιτήσεων)

2) Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού ή Ε1 για την απόδειξη της κατοικίας.

3) Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης (μεταφρασμένο και επικυρωμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών και όπου απαιτείται σφραγίδα APOSTILLE (Σφραγίδα Χάγης )στο πρωτότυπο και στη μετάφραση. Για όσα κράτη δεν έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Χάγης, τα δημόσια έγγραφα τους θα έχουν επικύρωση από την Ελληνική Πρεσβεία της Χώρας τους. Εάν δεν υπάρχει η παραπάνω επικύρωση, θα σφραγίζονται από την Πρεσβεία τους στην Ελλάδα και θα επικυρώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών.(Ακαδημίας 3 Σύνταγμα).

4) Βεβαίωση Προξενείου ή Πρεσβείας (στην Ελλάδα περί μη κωλύματος γάμου η οποία πρέπει να αναφέρει και το βαθμό γάμου (επικυρωμένη ως προς το γνήσιο υπογραφής του προξένου που την εξέδωσε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών).

5) Φωτοτυπία διαβατηρίου 

Άδεια παραμονής ή VISA της οποίας  ο χρόνος ισχύος δεν έχει λήξει (δεν απαιτείται για πολίτες  κρατών- μελών της Ε.Ε)

6) Σε περίπτωση ύπαρξης Διαζυγίου, (το διαζευκτήριο μεταφρασμένο και επικυρωμένο)

7) Σε περίπτωση Χημείας, (ληξιαρχική πράξη θανάτου μεταφρασμένη και επικυρωμένη)

8) Σε περίπτωση που ο μελλόνυμφος είναι ανήλικος, απαιτείται δικαστική απόφαση (Α.Κ. άρθρο 1350).

9) Δημοσίευση της αγγελίας του γάμου για μια μέρα σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα. Τα ονόματα στην εφημερίδα θα πρέπει να είναι με ελληνικά γράμματα, σύμφωνα με την επίσημη μετάφραση τους. (Στη δημοσίευση δεν αναγράφεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου)

10) Παράβολα αξίας 15,00 ευρώ.

 

 


Επίσημη μετάφραση θεωρείται:

 

1. Από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών 

2. Από εξουσιοδοτημένο μόνιμο δημόσιο υπάλληλο της αντίστοιχης Ελληνικής αρχής της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού.

3. Από Έλληνα δικηγόρο, ο οποίος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από την οποία μετέφρασε.

4. Από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου.

 


 

 

Έντυπο αίτησης άδειας πολιτικού γάμου για αλλοδαπούς που μένουν μόνιμα στην Ελλάδα

 

Τελ. ενημέρωση 14/06/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)