Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

Ενεργοποίηση Καναλιών Κοινωνικής Δικτύωσης της Ανοικτής Διακυβέρνησης

Απο σήμερα ενεργοποίηθηκαν και λειτουργούν τα ακόλουθα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης:

Για τις ανάγκες του Twitter χρησιμοποιείται επίσης το hashtag #opengovgr (http://twitter.com/search?q=%23opengovgr).

Στις παραπάνω σελίδες αναρτώνται ενημερώσεις για νέες διαβουλεύσεις και προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και για δράσεις που γίνονται στο πλαίσιο της Ανοικτής Διακυβέρνησης.

Γεωχωρικά Δεδομένα

Η σημασία της γεωχωρικής πληροφορίας για τη λειτουργία του κράτους και την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι δεδομένη για πλήθος αναγκών. Στην παρούσα χρονική στιγμή τα σύνολα δεδομένων που περιλαμβάνουν γεωχωρική πληροφορία και μπορούν με αξιοπιστία να συγκεντρωθούν και να αναλυθούν σε όλο το εύρος της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης είναι ελάχιστα. Υπάρχει επανάληψη πληροφορίας, μικρή επαναχρησιμοποίηση και ελάχιστες διασυνδέσεις μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να επαρκούν οριακά για την υποστήριξη της υλοποίησης πολιτικής σε πληθώρα θεμάτων, όπως το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την υγεία, την εκπαίδευση, την ανάδειξη της πολιτισμικής μας κληρονομιά, την απασχόληση.

Ο διαμοιρασμός γεωχωρικής πληροφορίας μεταξύ της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί πολιτική πρωτοβουλία με επείγον χαρακτήρα, λόγω μιας πληθώρας σχεδιαζόμενων οριζόντιων παρεμβάσεων για την καλύτερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, την εξυπηρέτηση του πολίτη και την αξιοποίηση του αναπτυξιακού αποθέματος της χώρας.

Ενημερωτικό Σημείωμα Δράσης για την ανάπτυξη Υπολογιστικών Κέντρων Δεδομένων του Δημοσίου


Εισαγωγή:

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Δημόσιας Διοίκησης σε υπολογιστικές υποδομές, σε διεθνές επίπεδο, αναπτύσσονται μεγάλα υπολογιστικά κέντρα που παρέχουν οριζόντια πληροφοριακές υποδομές και υπηρεσίες. Τα υπολογιστικά κέντρα αθροίζουν τη ζήτηση σε πληροφοριακά συστήματα, εξασφαλίζουν ασφάλεια δεδομένων και υπηρεσιών και τεράστια οικονομία κλίμακας. Αποτελούν βιώσιμες υποδομές καθώς επιτυγχάνεται οικονομία από την οριζόντια λειτουργία και μέγιστη αξιοποίηση των πόρων που διαθέτουν, προσφέροντας ακριβώς τις απαιτούμενες υποδομές για κάθε φορέα, κάθε στιγμή.

Το κόστος προμήθειας και κυρίως λειτουργίας πληροφοριακών υποδομών, κατανεμημένα, σε κάθε μικρό ή μεγάλο οργανισμό, είναι τεράστιο. Το ελληνικό δημόσιο έχει άνω των 2.000 μεγάλων φορέων που εποπτεύει και χρηματοδοτεί, μεταξύ άλλων και για τις απαιτούμενες υπολογιστικές υποδομές. Ενδεικτικά στο ΕΠ ΚτΠ στο 3ο ΚΠΣ, δαπανήθηκαν άνω των 300Μ€ σε προμήθεια εξυπηρετητών. Το κόστος μόνο του ρεύματος για τη συνολική λειτουργία του κάθε εξυπηρετητή, για κάθε έτος, ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 20% του κόστους κτήσης. Η μέση εκτίμηση ωφέλιμης απόδοσης του, σύμφωνα με τις διεθνείς νόρμες, δεν ξεπερνά το 5%.

Μητρώα Φυσικών-Νομικών Προσώπων και Περουσιακών Στοιχείων

Η ύπαρξη αξιόπιστων μητρώων αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις τεχνολογίες πληροφορικής, τόσο η πληρότητα των ηλεκτρονικών μητρώων που τηρούνται από τους φορείς όσο και η μεταξύ τους διαλειτουργικότητα αποτελούν τη βάση για την υλοποίηση των μεγάλων δράσεων πληροφορικής στο χώρο της Οικονομίας, της Υγείας, της Εργασίας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η σημερινή κατάσταση χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πληθώρας αποσπασματικών ηλεκτρονικών μητρώων που τηρούνται ανεξάρτητα από διαφορετικούς φορείς, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα της μεταξύ τους επικοινωνίας. Αυτό προκαλεί εξαιρετικές δυσκολίες στην υλοποίηση οριζόντιων δράσεων, και κατ'επέκταση στην άσκηση κεντρικής πολιτικής.
Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ξεκινήσει σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς( δείτε για παράδειγμα μνημόνιο που περιγράφει το πλαίσιο συνεργασίας http://bit.ly/eYDy9v ) από το Νοέμβριο του 2009 την προσπάθεια δημιουργίας των τριών βασικών Εθνικών Μητρώων, και συγκεκριμένα:
  1. Μητρώο Φυσικών Προσώπων. Αφορά τους Έλληνες πολίτες, είτε διαμένουν στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, και τους αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
  2. Μητρώο Νομικών Προσώπων. Αφορά α) τους φορείς που ανήκουν, εποπτεύονται ή χρηματοδοτούνται από Δημόσιους Πόρους και β) όλους τους υπόλοιπους φορείς που συναλλάσσονται με το Κράτος.
  3. Μητρώο Περουσιακών Στοιχείων. Αφορά την καταγραφή υλικών και άυλων αξιών.
Τα παραπάνω μητρώα απαιτούνται για την υλοποίηση πλήθους μεγάλων δράσεων, με έμφαση την παρακολούθηση των δαπανών και της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, τη διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων, τη διαχείριση των προμηθειών, την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας και την απλοποίηση των διαδικασιών στις σχέσεις των πολιτών και των επιχειρήσεων με το Κράτος. Επισημαίνουμε ότι τέτοιες δράσεις αποτελούν βασικούς στόχους του Μνημονίου.

Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010

Αγορά Καυσίμων, εισήγηση της ομάδας συντονισμού έργων ΤΠΕ


Στην αγορά των καυσίμων εντοπίζονται προβλήματα που αφορούν κυρίως την φοροδιαφυγή που οφείλεται αφενός στο λαθρεμπόριο και αφετέρου στον έλεγχο(νοθεία και μη καταβολή αναλογούντων Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης). Το λαθρεμπόριο εντοπίζεται στο ναυτιλιακό καύσιμο, στο πετρέλαιο θέρμανσης και στις εικονικές εξαγωγές.

Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010

πρώτη συνεδρίαση των συντελεστών του digitalgreece2020


Την πρώτη τους κοινή συνεδρίαση είχαν χθες Τετάρτη 3 Νοεμβρίου η Οργανωτική Επιτροπή, η Επιτροπή Στρατηγικής, οι Συντονιστές και οι Τεχνικοί Υπεύθυνοι των Ομάδων Εργασίας στα γραφεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Στόχος της συνεδρίασης αυτής ήταν η ενημέρωση, ο συντονισμός των εργασιών του Φόρουμ για την Ψηφιακή Ελλάδα 2020 (www.digitalgreece2020.gr) και ο πρώτος σχεδιασμός άμεσων δράσεων.

Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010

Πρόταση για δημιουργία Διυπουργικού Πληροφοριακού Σύστημα της Κυβέρνησης


Διυπουργικό Πληροφοριακό Σύστημα της Κυβέρνησης

Οι 12 μήνες διακυβέρνησης σε συνθήκες που ύπαρχει τόσο έντονη η απαίτηση για παραγωγή έργου έχει αναδείξει την ανάγκη την ύπαρξη ενός πληροφοριακού εργαλείου για τον συντονισμό, τον έλεγχο και την διαχείριση των λειτουργιών της κυβέρνησης. Ο στόχος αυτός κάθε άλλο παρά απλός είναι. Σε μία χρονική στιγμή που η κυβέρνηση βρίσκεται σε μία κατάσταση διαρκής αναδιάταξης του κράτους αλλά παράλληλα υπάρχει ανάγκη καθημερινής λειτουργίας και παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου η ευελιξία που πρέπει να παρέχεται πρέπει να είναι απαραίτητο συστατικό του όλου εγχειρήματος. Για τον λόγο αυτό η υλοποίηση ενός έργου το οποίο θα καλύπτει το σύνολο των λειτουργιών είναι τόσο πολύπλοκο που η ολοκλήρωση του είναι εξαιρετικά αμφίβολη στις παρούσες συνθήκες. Δύο βασικά χαρακτηριστικά πρέπει να ληφθούν υπ'όψη. Η ύπαρξη ενός φορέα που θα διαχειριστεί το έργο και η κλιμακωτή ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος μέσα από την αρχική παραγωγική λειτουργία πιλοτικών έργων στις βασικές απαιτήσεις που ο στόχος απαιτεί.