Εγγραφή αλλοδαπών που αποκτούν ή ανακτούν την ελληνική ιθαγένεια (άρθρο 6)

 

α. Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί αποκτήσεως ή ανακτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας.

β. Πράξη καθορισμού ηλικίας, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5 του νόμου, όπως ειδικότερα διαλαμβάνεται στην υποπαράγραφο δ, περιπτώσεις γγ και δδ της παρ. 1. 

αα. Σε περίπτωση εγγραφής στα μητρώα αρρένων αλλοδαπών που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια, των οποίων το έτος γεννήσεως καθορίζεται από τον αρμόδιο νομάρχη, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου β της παρ. 1 του άρθρου 4 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του αυτού νόμου, η πράξη καθορισμού ή ηλικίας του νομάρχη δεν πρέπει να είναι ξεχωριστή αλλά να είναι ενσωματωμένη στη σχετική απόφαση περί εγγραφής.

Τελ. ενημέρωση 06/05/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)