Προσθήκη κυρίου ονόματος

 

α. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας, περί της εγγραφής στο μητρώο αρρένων του κατά περίπτωση, χωρίς κύριο όνομα προσώπου.

β. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως, στην οποία έχει καταχωριστεί το όνομα που δόθηκε. Για πρόσωπα για τα οποία δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, υποβάλλονται τα κάτωθι τά σειρά προτεραιότητας δικαιολογητικά.

αα. Βεβαίωση του εφημερίου, από τα τηρούμενα βιβλία "βαπτίσεων" της Εκκλησίας, από την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη βάπτιση, ή όμοια του οικείου θρησκευτικού λειτουργού Τεμένους ή Συναγωγής, από τα τηρούμενα βιβλία γεννήσεων, από την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη γέννηση ή την περιτομή.

ββ. Υπεύθυνη δήλωση κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία, ή του αναδόχου, για το όνομα που δόθηκε, ή σε περίπτωση έλειψης αυτής, υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/1986.

 

Τελ. ενημέρωση 06/05/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)